Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj

Seminari daljnje izobrazbe za pastoralne suradnice i suradnike

Hrvatski dušobrižnički ured svake godine organizira seminare daljnje izobrazbe za pastoralne suradnice i suradnike (redovnice i laike), koji djeluju u hrvatskim katoličkim misijama i zajednicama u Njemačkoj. Seminari se održavaju u SR Njemačkoj, a povremeno i u R. Hrvatskoj. Na seminarima se obrađuju teološke i crkvenoglazbene teme.