Suche

Kršćanstvo i identitet

Christentum und Identität

Bibliothek Diaspora croatica, Band 20
Herausgeber: Kroatenseelsorge in Deutschland,
Verantwortlich: Pfarrer Ivica Komadina,
Aufbereitung: Dr. sc. A. Polegubić,
Frankfurt am Main, 2014

„Kršćanstvo i identitet“, zbornik radova, (vlč. I. Komadina, Hrsg.), (uredio dr. Adolf Polegubić),
Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 20,
Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2014., 222 str.

ISBN 978-3-9815964-1-0

Beschreibung

Iz tiska je izašao 15 po redu zbornik radova s godišnjih pastoralnih skupova hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe, koje organizira u Njemačkoj ili u domovini Hrvat­ski dušobrižnički ured iz Frankfurta na Majni. U novom su zborniku predavanja odr­žana na skupu krajem rujna 2013. u Bergisch Gladbachu kod Kölna o temi „Pitanje (kršćan­skog) identiteta danas“. U zborniku, kojega je ure­dio dr. Adolf Polegubić, a predgovor napisao delegat za hrvat­sku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina, objav­ljena su predavanja dr. Nikole Vranješa iz Rijeke „Identitet postmodernoga čovjeka u europskom kontekstu i kršćanski identitet danas“, dr. Slavka Sliškovića iz Zagreba „Kršćanstvo u temeljima hrvatskoga identiteta: povijesno-kritički prikaz“ i „Kato­lički identitet u suvremenoj Hrvat­skoj“ te dr. Ante Pavlovića iz Mostara „Naci­onalni, kulturni i vjerski identitet Hrvata u BiH — izazovi i perspektive“ i „Demokratske promjene i doprinos Katoličke crkve u očuvanju nacionalnoga i kulturnoga identiteta Hrvata katolika u BiH“. Govoreći o sadržaju svakoga predavanja posebno, u uvodnoj riječi delegat vlč. Komadina je istaknuo: „Možda ćemo u dogledno vrijeme imati stručnjake koji će nam detaljnije moći progovoriti o identitetu Hrvata katolika u Njemačkoj ili u Zapadnoj Europi, možda i o identi­te­tu svećenika i drugih pastoralnih djelatnika u hr­vat­skoj inozemnoj pa­s­tvi. Dotad vam želimo da čitajući ovaj vrijedni zbornik steknete nove spoznaje i otkrijete neke nove vidike krš­ćanskoga identiteta danas.” Prvi recenzent dr. Ivan Bodrožić je istaknuo kako su radovi objavljeni u zborniku drago­cjeni jer su kompendij povi­jesti hrvat­skoga naroda, ali ujedno i detektor njegova sadašnjeg sta­nja, kako u Hrvatskoj tako i u BiH. „Dok rišu povijesnu sliku i sadašnje stanje hrvat­skog naroda, može se us­t­vrditi da je za autore povijest ne samo učiteljica života i nepresušno vrelo pamćenja nego je i istinski locus theologicus u kojem susreću Boga u svome narodu. Autori pokazuju da bez kvalitetnog i iscrpnog istraživanja povijesti nije moguće razumjeti ni sadašnje stanje i probleme naroda i društva, pa za dobru dijagnozu nude proučavanje geneze problema i sta­nja. Stoga oni propituju hrvatski nacionali identitet ne samo u današnjem društvenom okruženju nego ga vrednuju i s povijesnog stajališta u cijeloj lepezi značenja. Pa i kad ne govore izričito o teologiji identiteta, osim Vranješa, ipak je razvidno da su njihova promišljanja osnažena teološkom sviješću i duhom privrženosti Katoličkoj crkvi, bez koje je identitet hrvatskoga naroda nerazumljiv. Radovi su pisani stručno i kritički, teološkom metodom uz uporabu znanstvenog aparata, te tako, zahvaljujući obilnoj dokumentaciji, iznose mnoštvo nepristranih činjenica.“ Drugi pak recenzent dr. Boris Vulić je istaknuo kako svaki rad zbornika resi logična smislenost i izvrsna metodološka utemeljenost. „Služeći se čitateljstvu razumljivim jezikom, autori nam jasno daju spoznati stavove, kritike i zaključke do kojih su došli tijekom istraživanja. Jake točke svih radova – kao njihov zajednički nazivnik – pronalazimo u vlastitom doprinosu ispravnom vrednovanju i shvaćanju identiteta te razumijevanju nužnosti obnove identiteta u svim njegovim dimenzijama i na svim njegovim razinama.“ A.P.