Suche

Mediji i nova evangelizacija

Medien und neue Evangelisierung

Bibliothek Diaspora croatica, Sammelband 17
Herausgeber: Kroatenseelsorge in Deutschland,
Verantwortlich: Pfarrer Ivica Komadina,
Aufbereitung: Dr. D. Labaš und Dr. A. Polegubić,
Frankfurt am Main, 2012

„Mediji i nova evangelizacija“, zbornik, (vlč. I. Komadina, Hrsg.), (uredili dr. D. Labaš i dr. A. Polegubić),
Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 17,
Hrvatski dušobrižnički ured,
Frankfurt am Main, 2012., 138 str.

ISBN 978-3-9811785-8-6

Beschreibung

„Mediji i nova evangelizacija“ – naziv je trinaestog po redu zbornika radova s pastoralnih skupova hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe koji se održavaju u Njemačkoj ili u domovini. U zborniku su objavljena predavanja s pastoralnog skupa odr­žanog od 26. do 29. rujna 2011. godine u Bad Honnefu u Njemačkoj. Tema skupa bila je „Mediji, Katolička Crkva i globalizacija“. Zbornik su uredili dr. Danijel Labaš i dr. Adolf Polegubić. U sklopu teme o ulozi medija u suvremenom druš­tvu i o komunikaciji (u) novim medjima — Facebook: nova (župna) zajednica održao je dr. Labaš. Dr. Igor Kanižaj je govorio o medijima u Hrvatskoj i u svijetu pod vidom vjerodostojnosti na križu. Mons. Ivan Miklenić je svoje predava­nje naslovio „Smisao crkvenih medija: od dosade do evangelizacije“, dok je dr. Adolf Polegubić u svom predavanju pokušao odgovoriti na pitanje, živi li dijaspora samo u „Živoj zajednici?“.

Ako postoji ijedna svjetski važna ustanova, a da za sebe može reći da je doista globalna, onda je to jamačno Katolička Crkva. Godišnji pastoralni skup hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe tu je činjenicu još jednom dodatno potvrdio stavljajući u prvi plan ne samo njezinu globalnu rasprostranjenost i snagu već daleko više načine na koje Crkva i danas na globalnoj razini prenosi, potvrđuje, svjedoči i ostaje vjerna nalogu što joj ga je dao njezin Učitelj i Utemeljitelj Isus Krist: „Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju!“ (Mk 16, 15). Da bi mogla pratiti uvijek nove zahtjeve evangelizacije, Crkva se od samih svojih početaka na osobito uspješan način oslanjala na sva komunikacijska sred­stva i koristila je sve medije: od navještaja primjerom i riječju preko propovijedi i kateheza, pisane riječi i slika pa do današnjeg korištenja novim elektroničkim i digitalnim medijima. Na prošlogodišnjem pastoralnom skupu u Bad Honnefu, zahvaljujući vrsnim predavačima i stručnjacima s medijskoga područja i njihovim izla­ganjima koja se mogu pročitati u ovome zborniku, razmišljalo se o činje­nici da se upotrebom komunikacijskih sredstava ne želi samo proširiti evan­đeoski navještaj, nego da je riječ o dubljoj činjenici koja potvrđuje da o njihovu utjecaju ovisi većim dijelom i sama evangelizacija. Moramo priznati da nije dovoljno samo koristiti tradicionalne i nove medije za šire­nje kršćanske poruke i crkvenoga nauka, nego samu poruku treba ugraditi u tu „novu kulturu“ koju stvara suvremeno komuniciranje. Pastoralni skup u Bad Honnefu, zahvaljujući osobnim, stručnim i znanstvenim svjedočenjima naših predavača, ali i izuzetno plodnim i bogatim raspravama i doprinosima svih sudionika našega okupljanja, pokazao nam je još jednom da smo pozvani, da možemo i da moramo – u granicama svojih osobnih i crkvenih mogućnosti – slijediti Isusov primjer i nalog. On se izražavao ljudima bliskim govorom i jezikom, premda je govorio o vječnim odnosima Presvetog Trojstva, a mi smo pozvani svojim ljudskim govorom izražavati božan­ski govor, prenositi svima Božje evanđelje. Moramo „ući“ u govor čovjeka današnjice, moramo razumjeti kulturu u kojoj živi te ga pozivati na zajedništvo. Kada su ga učenici pitali: „Rabi, gdje stanuješ?“, On odgovara: „Dođite i vidite!“ Na taj ih je način pozvao na zajedništvo, na agape. Tako je — u svoje doba — stvorio novo društvo i novu kulturu, koji su se razlikovali od tadašnje židovske, grčke ili rimske kulture. I mi moramo mijenjati, preobražavati naše doba koristeći sve „alate“ koji nam stoje na raspolaganju — i na području suvremenih komunikacija — kako bismo što bolje pastoralno djelovali i naviještali Riječ s krovova naše suvremene kulture i društva prepunih različitim antenama i prijamnicima, istaknuo je u predgovoru delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina.

Zbornik spada u znan­stveno-stručne knjige čiji će radovi sigurno služiti kao korisna literatura u kritičkom društveno-komunikacijskom i teološko-pastoralnom promišljanju o novim medijima društvene komunikacije i njihovom značenju i funkciji u suvremenom društvu, globalizaciji, a posebice u pastoralu Katoličke Crkve, njenoj evangelizaciji, katehezi i religijskom odgoju, istaknuo je u svojoj recenziji prof. dr. Vine Miha­ljević. Prof. dr. Jerko Valković u svojoj je recenziji pak istaknuo kako nova evangelizacija koju zahtijeva taj digitalni prostor poziva na prisutnost u tom „digitalnom kontinentu“. Međutim, da bi se to moglo ostvariti potrebno je prihvatiti izazov pastorala čije bitne karakteristike autor navodi kroz nekoliko točaka: pratiti mlade na digitalnom području što pretpostavlja medijsku kompetenciju; Crkva je pozvana na medijsko obrazovanje; nužnost kritičkog promatranja kako bi se moglo uočiti mogućnosti i opasnosti koje se nude u tim prostorima; prisutnost i uključivanje u pisanje sadržaja s vjerskom tematikom. Važno je imati u vidu da se ne radi samo o određenim aspektima djelovanja već o novom načinu života.

Tekstovi u ovom zborniku žele biti poticaj na što bolje ostvarivanje zajedništva i potpora pastoralnom radu na području nove evangelizacije.

Adolf Polegubić